Obvezni izbirni predmeti

Učenec izbere dve uri pouka tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci 7., 8. in 9. razreda obiskovali 15 različnih izbirnih predmetov, ki so razporejeni v dva sklopa.

Družboslovno-humanistični izbirni predmeti:

 • likovno snovanje (LS1, LS2, LS3), poučuje Tanja Kogoj,
 • nemščina (NI1, NI2, NI3), poučuje Nevenka Šušteršič,
 • vzgoja za medije: televizija (TEV), poučuje Lidija Rupnik,
 • okoljska vzgoja (OV1), poučuje Aleš Bobek.

Naravoslovno-tehnični izbirni predmeti:

 • matematična delavnica 8 – 8. razred (MD8), poučuje Nives Zavodnik,
 • multimedija – 8. razred (MME), poučuje Barbara Eržen,
 • računalniška omrežja – 9. razred (ROM), poučuje Barbara Eržen,
 • rastline in človek (RČL), poučuje Jernej Glaser,
 • obdelava gradiv les (OGL), poučuje Brigita Horvat,
 • izbrani šport (IŠP1) – košarka, poučuje mag. Danilo Dominc,
 • izbrani šport (IŠP2) – odbojka, poučuje Jelka Černe,
 • šport za sprostitev  (ŠSP), poučuje Jelka Černe.

Neobvezni izbirni predmeti

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega ozoroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Za šolsko leto 2018/2019 so učenci od 4. do 6. razreda izbrali:

 • računalništvo (NRA), poučuje Barbara Eržen,
 • šport (NŠP), poučujeta mag. Danilo Dominc in Jelka Černe,
 • tehniko (NTE), poučuje Brigita Horvat,
 • nemščina (N2N), poučuje Nevenka Šušteršič.

Učenci 7. do 9. razreda so izbrali: italijanščino (N2I), poučuje Nevenka Šušteršič.

Učenci 1. razreda bodo imeli tedensko dve uri angleščine (N1A) v vsakem oddelku, poučuje Alenka Osterman.