Število ur/teden (dni/leto) po predmetih in razredih

Predmet Razred
Obvezni progr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
Angleščina 2 2 2 3 4 4 3 3
Likovna umet. 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Glasbena umet. 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
Družba 2 3
Geografija 1 2 1,5 2
Zgodovina 1 2 2 2
Dom.in drž.kult.in etika 1 1
Spozn. okolja 3 3 3
Fizika 2 2
Kemija   2 2
Biologija 1,5 2
Naravoslovje 2 3
Narav. in teh. 3 3
Tehnika in tehnologija 2 1 1
Gospodinj. 1 1,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
SKUPAJ POUK 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5
Izb. pred.                 1             2/1 2/1 2/1
                            2             1 1 1
Oddelčna skup. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
Naravoslovni d. 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Razširjeni pro.                  
Pom. uč.s po. p. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Dop./dod. pouk 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Interesne dej. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Neobv. izb. pr. 2 2/1 2/1 2/1 2 2 2
Podaljšano bivanje, jutranje varstvo, šola v naravi