Osnovna šola DRAVLJE

VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Osnovna šola DRAVLJE - VIZIJA ŠOLE: "Na naši šoli spoštujemo sebe in druge, sprejemamo drugačnost ter skupaj varno in ustvarjalno stopamo znanju in življenjskim ciljem naproti"

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti

Učenec izbere dve uri pouka tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih v celoti ali pa le pri eni uri tedensko.

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci 7., 8. in 9. razreda obiskovali 15 različnih izbirnih predmetov, ki so razporejeni v dva sklopa.

Družboslovno-humanistični izbirni predmeti:

 • likovno snovanje (LS1, LS2, LS3), poučuje Tanja Kogoj,
 • nemščina (NI1, NI2, NI3), poučuje Nevenka Šušteršič,
 • vzgoja za medije: televizija (TEV), poučuje Lidija Rupnik,
 • okoljska vzgoja (OV1), poučuje Aleš Bobek.

Naravoslovno-tehnični izbirni predmeti:

 • matematična delavnica 8 – 8. razred (MD8), poučuje Nives Zavodnik,
 • multimedija – 8. razred (MME), poučuje Barbara Eržen,
 • računalniška omrežja – 9. razred (ROM), poučuje Barbara Eržen,
 • rastline in človek (RČL), poučuje Jernej Glaser,
 • obdelava gradiv les (OGL), poučuje Brigita Horvat,
 • izbrani šport (IŠP1) – košarka, poučuje mag. Danilo Dominc,
 • izbrani šport (IŠP2) – odbojka, poučuje Jelka Černe,
 • šport za sprostitev  (ŠSP), poučuje Jelka Černe.

Neobvezni izbirni predmeti

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov od 4. do 9. razreda se oblikujejo iz učencev drugega ozoroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Za šolsko leto 2018/2019 so učenci od 4. do 6. razreda izbrali:

 • računalništvo (NRA), poučuje Barbara Eržen,
 • šport (NŠP), poučujeta mag. Danilo Dominc in Jelka Černe,
 • tehniko (NTE), poučuje Brigita Horvat,
 • nemščina (N2N), poučuje Nevenka Šušteršič.

Učenci 7. do 9. razreda so izbrali: italijanščino (N2I), poučuje Nevenka Šušteršič.

Učenci 1. razreda bodo imeli tedensko dve uri angleščine (N1A) v vsakem oddelku, poučuje Alenka Osterman.