PROSTOVOLJSTVO IN SPODBUJANJE RAZVOJA SOCIALNIH VEŠČIN

Vodja projekta: Vesna FARKAŠ

V lanskem šolskem letu je na šoli prvič zaživel projekt Prostovoljstvo in spodbujanje razvoja socialnih veščin. Skupina učenk in učencev iz 4. in 6. razreda je nabirala izkušnje, pridobivala znanje in kompetence – kot so timsko delo, projektno delo, komunikacijske spretnosti, sodelovanje. Učenke in učenci 4. razreda so vsak petek prvošolcem in drugošolcem obogatili ustvarjalni prosti čas v podaljšanem bivanju z bralnimi uricami in poustvarjanjem. Učenke 6. razreda pa so pripravile zgibanko o bontonu – Bontonček v vsakdanjem življenju. Pravila lepega vedenja tudi dramsko uprizorile za vse učence prvega triletja. Učenci so bili navdušeni.

V letošnjem letu s prostovoljnim delom nadaljujemo. Učenke in učenci 5. razreda  vsak petek berejo učencem prvega triletja. S to socialnomotivacijsko vlogo spodbujajo otroke, da sami sežejo po knjigi in močno pripomorejo k razvoju interesa za branje. So model bralca in bralnega vedenja. Vzporedno se krepi tudi njihova bralna samopodoba. Ker dobro berejo, radi in veliko berejo. Sodelovanje z drugimi vzpodbuja motivacijo, odgovornost in vztrajnost. S svojim prostovoljnim delom tako vlivajo željo in pogum za posnemanje.

Učenke 7. razreda pripravljajo zgibanko o varnosti in bontonu v prometu. Pravila bodo tudi dramsko uprizorila za vse učence od 1. do 5. razreda.

Ob zaključku projekta bomo na Mednarodni muzejski dan in v Tednu prostovoljstva obiskali enega od muzejev, se posladkali in obdarili s knjigo.

V sodelovanju s šolsko skupnostjo prostovoljci pomagajo tudi pri raznih dobrodelnih akcijah, akcijah ureditve šolskega prostora in okolice ter pri pomembnih prireditvah na šoli.

Prostovoljke in prostovoljci s svojim časom in znanjem prispevajo h kvalitetnejšemu preživljanju prostega časa, k dvigu bralne kulture in širjenju lepih, pozitivnih vrednot.

>> Cicibanov natečaj: Tudi pri nas si pripovedujemo pravljice