PROJEKT UTOPIA

Razvijanje veščin medpredmetnega poučevanja v povezavi s skupnostjo in zunanjim okoljem

ERASMUS + KA201

Vodji projekta: Nevenka Šušteršič, Tjaša Milijaš

V šolskem letu 2020/21 nadaljujemo z mednarodnim projektom Erasmus+ z imenom UTOPIA. V projekt je vključenih 8 učiteljev naše šole.

Projekt UTOPIA temelji na spodbujanju profesionalnega razvoja strokovnih delavcev, izmenjavi mnenj in izkušenj, medsebojnemu sodelovanju in izmenjavi primerov dobrih praks.

Namen projekta je okrepiti profesionalni razvoj strokovnih delavcev, hkrati pa podpirati inovativne metode poučevanja in spodbuditi refleksijo učitelja o njegovem delu.

Dandanes je izziv vključiti nove metode v pouk, razviti strategije in veščine poučevanja, ki ustrezajo širokemu krogu različnih učencev, in učence pripraviti na izzive, ki jih čakajo v življenju.  Učitelji so prepogosto omejeni s kurikulumom,  standardi, časom in šolsko politiko.

Glavni poudarek projekta je strokovni razvoj učitelja, ki bi ga dosegli z izmenjavo mnenj in inovativnimi pristopi poučevanja. Učitelje bi opremili z orodji in veščinami, ki bi omogočile implementacijo novih pristopov v prakso. Cilj projekta je razviti primere dobrih praks, spremeniti  mišljenje učitelja in rutino, opremiti učitelja z novimi metodami, veščinami, spremeniti šolsko politiko, razširiti metode poučevanja in novosti na čim več učiteljev naše šole in izven …

Pomemben vidik projekta je tudi, da učenci razvijejo sposobnost aktivne uporabe strategij in veščin v vseh življenjskih situacijah izven učilnice.  V pouk je potrebno vključiti zunanje okolje (kulturo, arhitekturo, naravo, lokalno skupnost), raziskovati, pridobivati izkušnje, vzpodbuditi motivacijo in aktivno udejstvovanje.

Učence in učitelje je potrebno opremiti z veščinami 21. stoletja, kot so kritično mišljenje, kreativnost, sodelovanje, reševanje problemov, digitalne kompetence, podjetništvo, …

Koordinator projekta je osnovna šola iz Belgije, sodelujejo pa še po ena osnovna šola iz Grčije, Španije, Velike Britanije, Bolgarije in Slovenije. Projekt je podprt s strani pedagoškega oddelka Univerze aplikativnih znanosti Thomas More in svetovalcev z urada za izobraževanje iz Walesa.

V letošnjem šolskem letu je poudarek na diseminaciji projekta in pripravi primerov dobrih praks.

FRAMEWORK_SLOVENIA_plakat

(Visited 425 times, 1 visits today)